Αρχική σελίδα

  Η Εταιρία μας

  Προϊόντα
         - Αυτοκίνητο
- Ζωή
           - Επιχείρηση
- Σπίτι
 - Αλλα

  Υπηρεσίες

Επικοινωνία


 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ


  Ασφαλίζουμε όλους τους τύπους και χρήσεις αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων για καλύψεις που εσείς   επιλέγετε.

   Ρωτήστε μας για καλύτερες τιμές στα ασφάλιστρα και την παροχή ειδικών εκπτώσεων.

   Διαθέτουμε διάφορα εκπτωτικά πακέτα καλύψεων όπως:


ΑΣΤΙ-
ΚΗ ΕΥΘΥ-
ΝΗ
ΠΥΡΟΣ (στην εμπορική αξία του οχήματος)
ΤΡΟΜΟ-
ΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΠΥΡΟΣ
ΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ
ΠΥΡΟΣ
(προς τρίτους)
ΑΣΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ
ΜΕΤΑΦΕ-
ΡΟΜΕΝΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
AΣTIKH
EYΘYNH
ΕΝΑΝΤΙ
ΤΡΙΤΩΝ
ΕΝΤΟΣ
ΦΥΛΑΣΟ-
ΜΕΝΩΝ
ΧΩΡΩΝ
(ισχύει
μόνο
για Ε.Ι.Χ)


ΚΑΛΥ-
ΨΗ ΟΔΗ-
ΓΟΥ
OΛIKH + MEPIKH
KΛOΠH
ΑΝΤΙΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛIKHΣ
KΛOΠHΣ
(ισχύει
μόνο
για Ε.Ι.Χ)
ΖΗΜΙΕΣ
ΙΔΙΟΥ

ΚΑΚΟ-
ΒΟΥΛΕΣ
ΒΛΑΒΕΣ

ΦΥΣΙΚΑ
ΦΑΙΝΟ-
ΜΕΝΑ


ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΝΑΙ:
 
Στα πακέτα Ε10, Ε15, και Ε20 μπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε και την κάλυψη "Ασφάλιση Υλικών Ζημιών σε τροχαίο από Ανασφάλιστο Όχημα" με ένα πολύ μικρό επιπλέον κόστος

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ
Ε10
10%
Αστική Ευθύνη, Πυρός, Τρομοκρατικές Πυρός, Νομική Προστασία, Α.E. Πυρός, Α.Ε. Μεταφερομένου Οχήματος & Α.Ε έναντι τρίτων εντός φυλασσόμενου χώρου
Ε15
15%
Καλύψεις Ε10 και Κάλυψη Οδηγού, Ολική+ Μερική Κλοπή & Παροχή Αυτ/του Αντικατάστασης σε περίπτωση Ολικής Κλοπής
Ε20
20%
Καλύψεις Ε15 και Κάλυψη Ζημιών Ιδίου, Κακόβουλες Ζημιές, Φυσικά Φαινόμενα

Στα Φ.Ι.Χ & Φ.Ι.Χ Αγροτικά έως 20 ΗP, ισχύουν οι καλύψεις που απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα εκτόςαπό την κάλυψη "Παροχή Αυτοκινήτου Αντικατάστασης σε Περίπτωση Ολικής Κλοπής" & "Aστική Ευθύνη έναντι τρίτων εντός φυλασσόμενων χώρων"

 Σε καινούργια οχήματα (πρωτοκυκλοφορούντα -ενός έτους από την ημερομηνία 1ης άδεια κυκλοφορίας)  Ε.Ι.Χ. ανεξαρτήτου ιπποδύναμης, Φ.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. Αγροτικά έως 20 HP. Στο πρόγραμμα αυτό  περιλαμβάνονται δύο επιλογές πακέτων Ε51 και Ε55 ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν μια πιο  ολοκληρωμένη προστασία με το χαμηλότερο δυνατό κόστος στους ιδιοκτήτες καινούργιων  αυτοκινήτων.

 Το κάθε πακέτο προσφέρεται με μειωμένο κόστος και έχει συγκεκριμένες καλύψεις που θα κόστιζαν ακριβότερα  αν θα τις αγοράζατε μεμονωμένα. Προϋπόθεση για να δοθεί το αντίστοιχο δοθεί το ποσοστό έκπτωσης  αποτελεί η κάλυψη υποχρεωτικά όλων των κινδύνων που περιλαμβάνει η κάθε ενότητα πακέτου. Επιπλέον της  ενότητας καλύψεων του πακέτου μπορείτε πακέτου, μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε επιπλέον κάλυψη  (εφόσον δε δημιουργεί άλλο πακέτο) στην οποία παρέχεται το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης του πακέτου  που έχετε πακέτου που έχετε επιλέξει. Σας υπενθυμίζουμε ότι σε καμία ενότητα πακέτου δεν δίνεται  ποσοστό  έκπτωσης στις καλύψεις του Οδηγού, των Κρυστάλλων, της Παροχής Αυτοκινήτου  Αντικατάστασης σε  περίπτωση Ολικής Κλοπής και της Οδικής Βοήθειας.Copyright 2005 Ασφάλειες Φυλακτού